Print

ติดต่อเรา

Written by Super User. Posted in About us

ECOT Map thai ver.?
? อาคารเจมคอร์ปอเรชั่น ชั้น 3?
เลขที่ 888/8 ถนนศรีนครินทร์?
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง?

จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Tel?: 0-2385-7117 , 0-2385-7177?
Fax?: 0-2385- 8577
Email?:? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
?
?

{chronoforms}Contacts{/chronoforms}

Print

พันธมิตร

Written by Super User. Posted in About us

? ? ? AOTS

สมาคมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคโพ้นทะเล
? ? ? ?
? cape ? Confederation of Asia Pacific Employers
ในปี2550 - 2552 ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยเป็นรองประธานองค์การนายจ้างภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค
? ? ? ?
? ILO ? องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
? ? ? ?
? kilaf ? Korean International Labour Foundation
? ? ? ?
? OIE ? International Organisation of Employers
? ? ? ?
? OVTA ??? Overseas Vocational Training Association
? ? ? ?
? the-global ? The Global Compact
? ? ? ?
? ???UNDP ? United Nations Development Programme
? ?

? ?
? the-japan ? The Japan Institute for Labour Policy and Training

? ?

? ?
? ?jilaf-logo ? ?
มูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น
?
Print

ประวัติความเป็นมา

Written by Super User. Posted in About us

?

? ? ?สืบเนื่องสององค์การหลักของ ผู้ประกอบการค้าและผู้ประกอบอุตสาหกรรมในประเทศไทยคือหอการค้าไทยและสมาคมอุตสาหกรรมไทย ได้มีความเห็นร่วมกันว่า สมควรที่จะต้องจัดตั้งสำนักงานทางวิชาการธุรกิจและอุตสาหกรรมให้ทำหน้าที่เป็นองค์กรสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหอการค้าไทยและสมาคมอุตสาหกรรมไทย ในการดำเนินงานเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และจากมติของที่ประชุมร่วมของ หอการค้าไทยและสมาคมอุตสาหกรรมไทย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2517 จึงมีการก่อตั้งของสำนักงานทางวิชาการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยกรรมการบริหารเป็นตัวแทนจากทั้งสองสถาบัน กำหนดวัตถุประสงค์ของสำนักงานทางวิชาการฯ ไว้ดังต่อไปนี้??

? 1.
2.
3.
4.
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการสาขาต่างๆ
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชนและรัฐบาล
เพื่อส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบการของภาคเอกชานและวิทยาการทางการจัดการ

??? การดำเนินงานของสำนักงานทางวิชาการธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นไปด้วยดีภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นตัวแทนของหอการค้าไทยและสมาคมอุตสาหกรรมไทย จน กระทั่งสมาชิกของสำนักงานทางวิชาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ประสบปัญหาความยุ่งยากด้านแรงงานเนื่องจากมีการยื่นข้อเรียกร้องและนัดหยุด งานบ่อยครั้งส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการและเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์เอาไว้เพื่อแก้ปัญหาทางด้าน แรงงานโดยเฉพาะได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรของฝ่ายลูกจ้างและ องค์การของฝ่ายนายจ้าง ได้แก่ สหภาพ แรงงานและสหพันธ์แรงงาน กับสมาคมนายจ้างและสหพันธ์นายจ้าง เพื่อใช้เป็นองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลไกในการเจรจาต่อรองเพื่อหาข้อยุติของ ข้อพิพาทแรงงาน เป็นการบรรเทาปัญหาการเผชิญหน้ากันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนื่องจากใช้ องค์การของแต่ละฝ่ายมาเจรจาต่อรองกัน?